L’urgent necessitat d’habilitar aquest espai ve derivada de la possibilitat de risc d’una segona onada de SARS-CoV-2, per la qual cosa aquest creixement estructural permetria donar resposta COVID amb una zona d’aïllaments i alliberar part de la planta segona -aïllada de forma temporal- per atendre aquests pacients COVID i d’aquesta manera recuperar, per part de l’hospital, la seva màxima capacitat per donar resposta i disminuir l’activitat quirúrgica pendent.

Per tant, amb aquesta licitació es pretén obtenir la realització de les obres consistents en fontaneria, climatització i ventilació, contra incendis, electricitat i dades i TV de part de la quarta planta de l’Edifici A de l’Hospital Comarcal d’Amposta. Cadascuna de les anteriors prestacions constitueix un lot, pel qual els licitadors interessats poden presentar-se, a la seva elecció, a un o més lots (però únicament poden presentar una oferta al procediment).

Els criteris que es tindran en compte són dos, un respecte a les ofertes econòmiques presentades pels licitadors (fins a 40 punts com a màxim) i l’altre respecte a l’escurçament del termini d’execució de les obres (fins a 60 punts com a màxim). Aquests seran puntuats de la següent manera:

Puntuació Oferta econòmica (màxim 40 punts):

(Oferta econòmica més baixa / Oferta econòmica del licitador) · 40 = Puntuació

Puntuació escurçament execució en setmanes (màxim 60 punts):

(18 – Duració execució proposada) · 6 = Puntuació

  • La duració d’execució de les obres no podrà superar les 18 setmanes ni proposar-se menys de 8 setmanes d’execució, pel qual, les ofertes que sobrepassin aquests límits quedaran excloses.

Totes les ofertes presentades no podran superar el PBL de la licitació, el qual s’especifica a la documentació adjuntada a la present publicació, així com desglossada per preus unitaris. En cas que un mateix licitador es presenti a diferents lots, cada lot haurà de respectar el PBL individual del lot corresponent.

L’oferta econòmica haurà de ser presentada en preus unitaris i degudament desglossada, fent indicació separada per a cada lot. Aquestes ofertes s’hauran de presentar en sobre tancat al registre de l’Hospital Comarcal d’Amposta situat al carrer Jacint Verdaguer, 11-13 del municipi d’Amposta (43870 – Tarragona).

El termini per a presentar ofertes finalitzarà el divendres, 23 d’octubre de 2020.

Annex. Descripció dels lots i PBL (pdf)