En base a la Resolució de la Direcció del CatSalut de 20 de juliol de 2021.
Per la qual s’acorden mesures de reserva de la capacitat assistencial dels recursos del Sistema
públic de salut de Catalunya orientades a la gestió de les necessitats d’atenció sanitària
producte de l’impacte de la cinquena onada causada pel SARS-CoV-2.

Vist l’article 29.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, estableix que quan la
defensa de la salut de la població ho requereixi, les administracions sanitàries competents
poden establir règims temporals i excepcionals de funcionament dels centres, serveis i
establiments sanitaris.

En el punt quart es resol:
4. Restringir les visites als centres sanitaris.

I en base a les indicacions de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre s’estableix:

PLA DE CONTINGÈNCIA GERÈNCIA TERRITORIAL TERRES DE L’EBRE CINQUENA ONADA
21 de juliol de 2021

INDICACIONS DES DE LA DIRECCIÓ DE CATSALUT
Davant l’escenari d’escalada de la pandèmia les visites als centres sanitaris han de quedar
restringides.

Escenari d’escalada:
Quan en els últims 14 dies la incidència d’infeccions acumulada bisetmanal per SARSCoV-
2 augmenta: Incidència acumulada bisetmanal >20 casos per 100.000 habitants.

NOUS HORARIS D’ACCÉS I PERMANÈNCIA A LES INSTAL·LACIONS DE L’HOSPITAL:

Accessos:
– Porta principal: de 8h a 14h de dilluns a divendres amb control d’entrada de visites.
– Porta d’urgències: les 24h. amb control d’entrada de visites.

Visites a planta:
– Zona groga: 1h al matí i 1h a la tarda de 12:30 a 13:30 i de 19:30 a 20:30h.
– Zona verda: de 12:30 a 20:30h.

Consultes, Radiologia i Laboratori, Rehabilitació:
Sense acompanyants excepte menors i persones amb dèficit d’autonomia.

Urgències:
Sense acompanyants excepte menors i persones amb dèficit d’autonomia.

Document en pdf.